Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của ba cấp học xã Cảnh Hóa được tổ chức tại Trường THCS Cảnh Hóa.

6c63c26f08ade8f3b1bc 05fa75dcbf1e5f40060f 39f08a6340a1a0fff9b0 39f08a6340a1a0fff9b0 44127fabb56955370c78 44127fabb56955370c78  44127fabb56955370c78 9927affc653e8560dc2f 4349ddbf177df723ae6c c0977432bef05eae07e1